Fanshop

GDPR-informace

Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti FK Baník Sokolov 1948, s.r.o. a Fotbalový klub Baník Sokolov, z.s

 
Jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů (dále OÚ)?
Identifikační údaje: tituly, jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, číslo OP resp. jiného dokladu totožnosti, kmenové číslo zaměstnance, fotografie
Kontaktní údaje: adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mail
Ostatní: rodinný stav, vzdělání, zdravotní způsobilost k výkonu práce, bankovní spojení, členství v odborové organizaci (u zaměstnance), kamerový záznam, fotodokumentace z akcí, IP adresa

Za jakým účelem jsou OÚ zpracovávány?

 • Mzdová a personální agenda zaměstnanců
 • Plnění z uzavřených smluv a objednávek
 • Plnění zákonných povinností
 • Plnění pravidel fotbalové asociace ČR
 • Marketing na základě souhlasu
 • Archivnictví
 • Provozování ICT

Jak dlouho jsou OÚ ve společnosti uchovávány?
Doba uchování osobních údajů se řídí příslušnou legislativou (daňová, účetní, Občanský zákoník, a další) minimálně však po dobu trvání obchodního vztahu.
Z jakých zdrojů jsou OÚ čerpány?
OÚ jsou získávány zejména od samotných subjektů údajů (zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři, návštěvníci).
Z důvodu plnění pravidel FA ČR jsou pořizovány kamerové záznamy z utkání. Záznam je uchováván na nezbytně dlouhou dobu a není zpracováván z jiného než uvedeného důvodu.
Kdo jsou zpracovatelé OÚ?
Zpracovatelem je Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a ostatní společnosti skupiny Sokolovské uhelné.
Kdo jsou příjemci OÚ?
Příjemci vyplývající ze zákonných povinností, FA ČR, ČUS a v nezbytné míře i další obchodní partneři (např. subdodavatelé) za účelem naplnění smluvního vztahu mezi FK Baník Sokolov a subjektem osobních údajů.
 
Jaká jsou práva subjektu údajů?

 • právo na informaci co, proč a v jakém rozsahu je o něm zpracováváno.
 • právo na opravu chybných údajů nebo jejich doplnění
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo na výmaz. Nejedná se o absolutní právo. Požadavku na výmaz nemusí být vyhověno ze zákonných důvodů nebo tam, kde je to technicky, časově a finančně neúměrně nákladné.

V případě, že Vám budou uvedená práva upřena, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Jak uplatnit svá práva vyplývající z nařízení GDPR?
Každý subjekt, který hodlá uplatnit svá práva se může se svou žádostí obrátit:
Osobně:              sekretariát společnosti, sportovní areálu Baník Sokolov, Boženy Němcové 1780, 35601 Sokolov
E-mailem:           gdpr@fksokolov.cz
Datovou schránkou ID: zjad5kc
Písemně:            FK Baník Sokolov a.s.
                               Jednoty 1628
                               356 01 Sokolov

Ve své žádosti musí subjekt uvést takové údaje, aby jej správce OÚ mohl ztotožnit a mohl tak jeho požadavku vyhovět.
 
 

Partneři